Inwestor Zastępczy


W naszych szeregach posiadamy Inspektorów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, którzy zespołowo mogą zdjąć z Ciebie obowiązek prowadzenia inwestycji jako Inwestor Zastępczy.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego jest to osoba, która czynnie uczestniczy w procesie budowy na podstawie art. 33 ust. 9 ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawa Budowlanego. Jest on upoważniony przez Inwestora do reprezentacji go na budowie oraz uprawniony do podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych na budowie.

Inspektor posiada nieograniczone uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, przynależy do odpowiedniej izby inżynierów, posiada ubezpieczenie OC. W zakresie obowiązków Inspektora są:

  • Reprezentuje interesy Inwestora
  • Nadzoruje prace kierownika budowy
  • Kontroluje jakość wykonanych robót
  • Kontroluje jakość użytych materiałów
  • Zleca naprawę usterek
  • Odbiera roboty budowlane które ulegają zakryciu
  • Uczestniczy w odbiorach instalacji
  • Wydaje polecenia kierownikowi odnośnie realizacji inwestycji
  • Może również kontrolować rozliczenia
  • W przypadku rażących zaniechań i uchybień na budowie może wstrzymać prace budowlane