Polityka prywatności


Firma GRUPA K.M.R. dba o ochronę prywatności i bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych ("Dane Osobowe"), a także o przestrzeganie odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityką Prywatności, zawiera ona informacje na temat rodzajów Danych Osobowych, jakie GRUPA K.M.R. może gromadzić, a także sposobu, w jaki dane te są wykorzystywane i chronione.

 1. O NAS

  Jako firma świadcząca profesjonalne usługi, GRUPA K.M.R. jest administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez klientów, kontrahentów i inne osoby, w tym użytkowników witryny internetowej.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących administratora Pani/Pana Danych Osobowych należy skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT.

 2. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE Pana/Pani Danych Osobowych (NINIEJSZA SEKCJA ZAWIERA OPIS RODZAJÓW DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ GRUPA K.M.R.)

  Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez firmę GRUPA K.M.R. zależą od tego, czy jest Pan/Pani potencjalnym czy faktycznym klientem bądź kontrahentem, użytkownikiem witryny internetowej GRUPA K.M.R. W przypadku przekazywania firmie GRUPA K.M.R. Danych Osobowych dotyczących innych osób (np. innych osób w Pana/Pani organizacji) osoby te należy zapoznać z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

  Sposób firma GRUPA K.M.R. gromadzi i przetwarza Pana/Pani Dane Osobowe:

  UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY GRUPA K.M.R. LUB OSOBY NAWIĄZUJĄCE KONTAKT Z firmą GRUPA K.M.R. ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB POCZTY ELEKTRONICZNEJ

  Jakie informacje może gromadzić GRUPA K.M.R.:

  • Pana/Pani imię i nazwisko.
  • Firma.
  • Stanowisko.
  • Adres poczty elektronicznej.
  • Numer telefonu.
  • Pana/Pani adres IP.
  • Dane uzyskiwane dzięki wykorzystaniu plików cookie i widgetów.

  Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

  W jaki sposób firma GRUPA K.M.R. gromadzi Pana/Pani Dane Osobowe:

  • poprzez wnioski lub zapytania kierowane do firmy GRUPA K.M.R. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych
  • Poprzez odwiedzanie witryny internetowej firmy GRUPA K.M.R. (pliki cookie mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym).

  W jakim celu firma GRUPA K.M.R. wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe:

  GRUPA K.M.R. wykorzystuje Dane Osobowe, które są przekazywane w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu promowania swoich usług, podejmowania działań związanych z rozwojem działalności lub w innym prawnie dozwolonym celu. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów, w jakie firma GRUPA K.M.R. wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych:

  • W celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane przez Pana/Panią zapytania lub wnioski.
  • W celu prowadzenia z Panem/Panią dalszej korespondencji w dowolnej sprawie związanej ze skierowanym przez Pana/Panią zapytaniem lub wnioskiem.
  • W celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie innych informacji i usług firmy GRUPA K.M.R., które mogą Pana/Panią zainteresować.

  Komu firma GRUPA K.M.R. będzie ujawniać Pana/Pani Dane Osobowe: GRUPA K.M.R. nie będzie sprzedawać ani wynajmować/dzierżawić Pana/Pani Danych Osobowych ani rozporządzać nimi na rzecz osób trzecich i będzie udostępniać Dane Osobowe wyłącznie:

  • innym podmiotom GRUPA K.M.R.,
  • zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane w imieniu firmy GRUPA K.M.R., którzy ułatwiają lub którym powierzono co najmniej jeden aspekt obsługi witryn internetowych lub działalności, m.in. naszym dostawcom usług internetowych i dostawcom IT,
  • osobom trzecim, w sytuacjach, w których firma GRUPA K.M.R. będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub w celu przeprowadzenia podobnego procesu udostępniania dozwolonego przez obowiązujące przepisy.

  POTENCJALNI LUB FAKTYCZNI KLIENCI LUB KONTRAHENCI

  Jakie informacje może gromadzić GRUPA K.M.R.:

  • Pana/Pani imię i nazwisko.
  • Stanowisko.
  • Firma.
  • Adres poczty elektronicznej.
  • Informacje zgromadzone ze źródeł publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe.

  W jaki sposób GRUPA K.M.R. gromadzi Pana/Pani Dane Osobowe

  • poprzez wnioski lub zapytania kierowane do firmy GRUPA K.M.R. za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych lub powiązanych blogów,
  • poprzez wydarzenie biznesowe lub konferencję,
  • osobiście (np. jeśli wręczy Pan/Pani swoją wizytówkę pracownikowi firmy GRUPA K.M.R.),
  • świadczenie usług na rzecz firmy GRUPA K.M.R. lub inna forma współpracy z firmą GRUPA K.M.R.
  • poprzez nawiązywanie stosunków handlowych,
  • przy okazji składania wizyty w biurze firmy GRUPA K.M.R. lub uzyskiwania dostępu do systemów firmy GRUPA K.M.R.
  • poprzez bezpośredni telefoniczny kontakt z firmą GRUPA K.M.R.
  • ze źródeł publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe, Pana/Pani witryny internetowej i serwisy społecznościowe (np. LinkedIn poprzez zapytania, odpowiedzi, komentarze i retweety wymieniane przez Pana/Panią z firmą GRUPA K.M.R.).

  W jakim celu GRUPA K.M.R. wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe

  Firma GRUPA K.M.R. wykorzystuje Dane Osobowe, które są jej przekazywane w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Panem/Panią umowy lub w celu nawiązania współpracy z klientami i kontrahentami, w celu świadczenia profesjonalnych usług lub w innym prawnie dozwolonym celu.

  Poniżej przedstawiono przykłady sposobów, w jakie GRUPA K.M.R. wykorzystuje Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych:

  • w celu świadczenia profesjonalnych usług,
  • w celu nawiązania współpracy z Panem/Panią jako kontrahentem,
  • w celu zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy firmą GRUPA K.M.R. i Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą.
  • w celu wypełniania prawnych obowiązków,
  • w celu dochodzenia i zapobiegania oszustwom lub niewłaściwym zachowaniom,
  • w celu wydawanie komunikatów lub dokonywania rozliczeń związanych z projektami, umowami lub wspólnymi przedsięwzięciami,
  • w celu wyszukiwania pracowników lub zawierania umów o pracę,
  • w celu oceny potencjalnych dostawców usług,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące usług którejkolwiek ze stron,
  • w celu prowadzenia bieżącej działalności m.in. w celu rozwoju działalności, planowania biznesowego, dokonywania strategicznych przeglądów i statystyki, ocen oraz sprawozdań,
  • w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie innych informacji i usług firmy GRUPA K.M.R., które mogą Pana/Panią zainteresować.

  Komu firma GRUPA K.M.R. będzie ujawniać Pana/Pani Dane Osobowe

  WSP nie będzie sprzedawać ani wynajmować/dzierżawić Pana/Pani Danych Osobowych ani rozporządzać nimi na rzecz osób trzecich i będzie udostępniać Dane Osobowe wyłącznie:

  • innym podmiotom WSP,
  • określonym osobom trzecim w ramach połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części aktywów WSP. W takich przypadkach wystosowane zostaną odpowiednie powiadomienia wymagane przepisami prawa.
  • zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane w imieniu WSP, którzy ułatwiają lub którym powierzono co najmniej jeden aspekt obsługi witryn internetowych lub działalności, Do zewnętrznych dostawców usług zalicza się dostawców usług IT, prawników w związku z faktycznymi lub potencjalnymi sporami sądowymi oraz audytorów.
  • kontrahentom firmy GRUPA K.M.R., którzy świadczą usługi na rzecz naszego klienta.
  • klientom firmy GRUPA K.M.R., jeżeli jest Pan/Pani naszym kontrahentem,
  • osobom trzecim w sytuacjach, w których firma firma GRUPA K.M.R. będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego,
  • osobom trzecim, gdy można zasadnie przypuszczać, że ujawnienie informacji jest niezbędne dla ochrony osób, bezpieczeństwa, praw lub mienia lub w innych prawnie dozwolonych przypadkach,
  • policji lub organom powołanym do ścigania przestępstw lub nadużyć finansowych w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie nadużycia finansowego lub łapownictwa lub w celu przeprowadzenia podobnego procesu udostępniania, który jest dozwolony przepisami prawa,
  • organom państwowym w odpowiedzi na wystosowane przez nich żądanie,
  • osobom trzecim w sytuacjach, w których firma GRUPA K.M.R. będzie do tego zobowiązana przepisami prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do stawiennictwa lub podobnego pisma procesowego.
 3. OCHRONA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH (W NINIEJSZEJ SEKCJI PRZEDSTAWIONO OPIS MECHANIZMÓW STOSOWANYCH PRZEZ FIRMĘ GRUPA K.M.R. W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.)

  GRUPA K.M.R. stosuje uzasadnione i zwyczajowe środki bezpieczeństwa oraz technologie mające na celu ochronę Pana/Pani Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych przez dostawców zewnętrznych w imieniu firmy GRUPA K.M.R. (np. przez podmioty świadczące usługi kadrowo-płacowe lub outsourcingowe), szczególne mechanizmy dotyczące bezpieczeństwa będą w razie konieczności wdrażane na podstawie ustaleń umownych poczynionych z tymi podmiotami.

  GRUPA K.M.R. może wykorzystywać Pana/Pani adres e-mail w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie incydentu związanego z bezpieczeństwem Pana/Pani Danych Osobowych.

  Oprogramowanie monitorujące lub blokujące wiadomości elektroniczne może być używane do celów bezpieczeństwa i przestrzegania zasad obowiązujących w firmie GRUPA K.M.R.

 4. ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH (W NINIEJSZEJ SEKCJI PRZEDSTAWIONO OPIS RODZAJÓW ŁĄCZY DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WITRYNACH INTERNETOWYCH firmy GRUPA K.M.R. WRAZ Z OBJAŚNIENIEM, CO POWYŻSZE OZNACZA DLA UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY.)

  Witryna internetowa firmy GRUPA K.M.R. może również zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych lub usług, nad którymi firma GRUPA K.M.R. nie sprawuje kontroli, i które nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli uzyska Pan/Pani dostęp do danych lub udostępni je Pan/Pani na innych witrynach, korzystając z podanych łączy, administratorzy tych witryn mogą gromadzić od Pana/Pani dane, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej Polityki Prywatności. Firma GRUPA K.M.R. nie ponosi odpowiedzialności za standardy ani zasady dotyczące ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie. Korzystanie z zewnętrznych witryn internetowych odbywa się na Pana/Pani ryzyko.

 5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (W NINIEJSZEJ SEKCJI PRZEDSTAWIONO OPIS KWESTII, JAKIE NALEŻY MIEĆ NA UWADZE PODCZAS KORZYSTANIA Z FORÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH firmy GRUPA K.M.R. ORAZ RODZAJÓW WIDGETÓW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WITRYNACH INTERNETOWYCH firmy GRUPA K.M.R.)

  Wszystkie informacje zamieszczane lub ujawniane przez Pana/Panią na forach społecznościowych firmy GRUPA K.M.R. lub forach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn lub inne aplikacje społecznościowe) są ogólnodostępne. Firma GRUPA K.M.R. nie jest w stanie sprawować kontroli nad sposobem wykorzystywania informacji ujawnianych na platformach mediów społecznościowych lub forach społecznościowych firmy GRUPA K.M.R. Należy zachować ostrożność przy ujawnianiu informacji w miejscach ogólnodostępnych oraz zważać na to, jakie Dane Osobowe i w jaki sposób są ujawniane. Treści zamieszczane na forach społecznościowych firmy GRUPA K.M.R., w tym porady i opinie, wyrażają poglądy osób, które je publikują, a wyłączną odpowiedzialność za zamieszczanie takich treści ponoszą te osoby. Firma GRUPA K.M.R. niekoniecznie promuje, wspiera, weryfikuje bądź potwierdza treści zamieszczane na naszych mediach lub forach społecznościowych.

  Widgety mediów społecznościowych

  W witrynę internetową firmy GRUPA K.M.R. wbudowane zostały funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski i widgety Facebooka, LinkedIn, np. przycisk „Udostępnij”. Widgety mediów społecznościowych są hostowane przez osobę trzecią lub bezpośrednio w witrynie internetowej firmy GRUPA K.M.R. Korzystanie przez Pana/Panią z widgetów podlega polityce prywatności firmy, która je dostarcza. Widgety mogą gromadzić informacje na temat Pana/Pani adresu IP, witryny internetowej firmy GRUPA K.M.R., którą Pan/Pani odwiedza, a także mogą ustawiać plik cookie, aby funkcja ta działała poprawnie.

 6. RETENCJA (W NINIEJSZEJ SEKCJI PRZEDSTAWIONO OPIS STOSOWANYCH PRZEZ firmę GRUPA K.M.R. PRAKTYK W ZAKRESIE RETENCJI INFORMACJI.)

  Firma GRUPA K.M.R. będzie przechowywać Pana/Pani Dane Osobowe nie dłużej niż to konieczne.

  Firma GRUPA K.M.R. będzie następnie przechowywać i wykorzystywać Pana/Pani Dane Osobowe w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów oraz wykonywania umów. Np. zazwyczaj firma GRUPA K.M.R. przechowuje informacje o klientach przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz przez okres 10 lat od ustania relacji biznesowej, chyba że przepisy prawa narzucają inny okres retencji takich informacji, lub w przypadku faktycznego bądź potencjalnego sporu sądowego.

 7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI JAKO PODMIOTOWI DANYCH (W NINIEJSZEJ SEKCJI PRZEDSTAWIONO OPIS PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH PANU/PANI JAKO PODMIOTOWI DANYCH, W TYM PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH PANU/PANI JAKO EUROPEJSKIEMU PODMIOTOWI DANYCH)

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa (z zastrzeżeniem określonych warunków i wyjątków):

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy w dowolnym momencie skontaktować się z firmą GRUPA K.M.R. poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT,
  • prawo do uzyskania dostępu do kopii Pana/Pani Danych Osobowych oraz informacji na temat sposobu ich wykorzystywania przez firmę GRUPA K.M.R.,
  • prawo do sprostowania lub aktualizacji Pana/Pani Danych Osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych. W przypadku otrzymania takiego wniosku przez firmę GRUPA K.M.R., przy ocenie tego, czy należy się do niego zastosować, uwzględnia się inne czynniki.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych, np. jeżeli Pana/Pani zdaniem dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są nieprawidłowe.

  Wszystkie wnioski dotyczące Danych Osobowych należy kierować do firmy GRUPA K.M.R. za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.

  GRUPA K.M.R. udzieli odpowiedzi na tego rodzaju wnioski w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w innym terminie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Firma GRUPA K.M.R. podejmie uzasadnione kroki w celu poprawnego sprostowania lub usunięcia Pana/Pani Danych Osobowych z bazy danych lub baz danych firmy GRUPA K.M.R. na wniosek, przy czym GRUPA K.M.R. może zachować kopię do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed przekazaniem Panu/Pani jakichkolwiek informacji, sprostowaniem jakichkolwiek nieścisłości lub usunięciem jakichkolwiek informacji, GRUPA K.M.R. może zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Pana/Pani tożsamości lub innych informacji, które pomogą firmie GRUPA K.M.R. udzielić odpowiedzi na Pana/Pani wniosek.